วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การเห็นโลกธรรมเป็นทางสู่พระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๑๕ ส.ค. ๕๘)

๑๕ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเห็นโลกธรรมเป็นทางสู่พระอริยะ
580815_07_ปกิณกะธรรมการเห็นโลกธรรมเป็นทางสู่พระอริยะ.mp3