วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การเข้าถึงพระพุทธองค์ได้ต้องปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๕๘)

๑ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเข้าถึงพระพุทธองค์ได้ต้องปฏิบัติ
580801_03_ปกิณกะธรรมการเข้าถึงพระพุทธองค์ได้ต้องปฏิบัติ.mp3