วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ฌานสมาบัติของผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๙ ส.ค. ๕๘)

๙ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมฌานสมาบัติของผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน
580809_06_ปกิณกะธรรมฌานสมาบัติของผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน.mp3