วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โทษของอุปาทาน(ปกิณกะธรรม ๒ ส.ค. ๕๘)

๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมโทษของอุปาทาน
580802_06_ปกิณกะธรรมโทษของอุปาทาน.mp3