วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การวางอารมณ์ในการไม่ได้มาปฏิบัติ(ตอบปัญหาธรรม ๒๒ ส.ค. ๕๘)

๒๒ ส.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมการวางอารมณ์ในการไม่ได้มาปฏิบัติ
580822_03_ตอบปัญหาธรรมการวางอารมณ์ในการไม่ได้มาปฏิบัติ.mp3