วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ละความพอใจและยินดีในโลกเป็นผลการปฎิบัติของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๙ ส.ค. ๕๘)

๙ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมละความพอใจและยินดีในโลกเป็นผลการปฎิบัติของพระอริยะ
580809_07_ปกิณกะธรรมละความพอใจและยินดีในโลกเป็นผลการปฎิบัติของพระอริยะ.mp3