วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

จิตเป็นสุขด้วยการปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๑๖ ส.ค. ๕๘)

๑๖ ส.ค. ๕๘-เทศน์จิตเป็นสุขด้วยการปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้า
580816_02_เทศน์จิตเป็นสุขด้วยการปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้า.mp3