วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ความรู้ที่เข้าถึงการหลุดพ้นเป็นความรู้จากพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๒๒ ส.ค. ๕๘)

๒๒ ส.ค. ๕๘-เทศน์ความรู้ที่เข้าถึงการหลุดพ้นเป็นความรู้จากพระพุทธเจ้า
580822_02_เทศน์ความรู้ที่เข้าถึงการหลุดพ้นเป็นความรู้จากพระพุทธเจ้า.mp3