วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ทางที่ทำให้พ้นทุกข์มีแต่ทางของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๘)

๑๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทางที่ทำให้พ้นทุกข์มีแต่ทางของพระพุทธเจ้า
580812_04_ปกิณกะธรรมทางที่ทำให้พ้นทุกข์มีแต่ทางของพระพุทธเจ้า.mp3