วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ปฏิบัติเพื่อละขันธ์๕มิใช่เพื่อติดดี(ปกิณกะธรรม ๒ ส.ค. ๕๘)

๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมปฏิบัติเพื่อละขันธ์๕มิใช่เพื่อติดดี
580802_04_ปกิณกะธรรมปฏิบัติเพื่อละขันธ์๕มิใช่เพื่อติดดี.mp3