วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ทานศีลภาวนาทำให้เกิดปัญญาญาณ(ปกิณกะธรรม ๑๖ ส.ค. ๕๘)

๑๖ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาทำให้เกิดปัญญาญาณ
580816_04_ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาทำให้เกิดปัญญาญาณ.mp3