วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีดูที่ความประพฤติ(ปกิณกะธรรม ๘ ส.ค. ๕๘)

๘ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีดูที่ความประพฤติ
580808_05_ปกิณกะธรรมกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีดูที่ความประพฤติ.mp3