วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การเห็นพระธรรมเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๕ ส.ค. ๕๘)

๑๕ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเห็นพระธรรมเป็นที่พึ่ง
580815_05_ปกิณกะธรรมการเห็นพระธรรมเป็นที่พึ่ง.mp3