วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๒ ส.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
580812_09_พระเมตตาพร.mp3