วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การเห็นธรรมเป็นใหญ่(ปกิณกะธรรม ๒๒ ส.ค. ๕๘)

๒๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเห็นธรรมเป็นใหญ่
580822_05_ปกิณกะธรรมการเห็นธรรมเป็นใหญ่.mp3