วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ถวายพระราชกุศล(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๘)

๑๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมถวายพระราชกุศล
580812_08_ปกิณกะธรรมถวายพระราชกุศล.mp3