วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การวางอารมณ์ในโลกธรรมต้องทำด้วยกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๑๖ ส.ค. ๕๘)

๑๖ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในโลกธรรมต้องทำด้วยกำลังใจ
580816_03_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในโลกธรรมต้องทำด้วยกำลังใจ.mp3