วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ทางปฏิบัติของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๕๘)

๑ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติของสมณเพศ
580801_08_ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติของสมณเพศ.mp3