วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558

มรรคผลจะเกิดต้องอาศัยมรณานุสติ(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๕๘)

๑ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดต้องอาศัยมรณานุสติ
580801_06_ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดต้องอาศัยมรณานุสติ.mp3