วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การเข้าถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดุจดังบิดา(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๕๘)

๑ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเข้าถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดุจดังบิดา
580801_04_ปกิณกะธรรมการเข้าถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดุจดังบิดา.mp3