วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

ผู้ตั้งจิตถึงพระนิพพานย่อมมีจิตผ่องใส พ้นกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม(เทศน์ ๑๔ ม.ค. ๖๐)

๑๔ ม.ค. ๖๐-เทศน์ผู้ตั้งจิตถึงพระนิพพานย่อมมีจิตผ่องใส พ้นกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม
600114_03_เทศน์ผู้ตั้งจิตถึงพระนิพพานย่อมมีจิตผ่องใสพ้นกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรม.mp3