วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2560

โอวาทปาฏิโมกข์ของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๓ ม.ค. ๖๐)

๓ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมโอวาทปาฏิโมกข์ของพระพุทธเจ้า
600103_06_ปกิณกะธรรมโอวาทปาฏิโมกข์ของพระพุทธเจ้า.mp3