วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

ผู้ทรงความสงบสันโดษต้องไม่ขาดพรหมวิหาร ๔(ปกิณกะธรรม ๗ ม.ค. ๖๐)

๗ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้ทรงความสงบสันโดษต้องไม่ขาดพรหมวิหาร ๔
600107_07_ปกิณกะธรรมผู้ทรงความสงบสันโดษต้องไม่ขาดพรหมวิหาร๔.mp3