วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

ความดีปรากฏผู้ใหญ่จึงเมตตา(ปกิณกะธรรม ๒๒ ม.ค. ๖๐)

๒๒ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความดีปรากฏผู้ใหญ่จึงเมตตา
600122_02_ปกิณกะธรรมความดีปรากฏผู้ใหญ่จึงเมตตา.mp3