วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

การถวายทานต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๖๐)

๒ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายทานต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
600102_06_ปกิณกะธรรมการถวายทานต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3