วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562

การรู้คุณพระศาสนาอันเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๒๐ ม.ค. ๖๒)

๒๐ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการรู้คุณพระศาสนาอันเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ได้
620120_01_ปกิณกะธรรมการรู้คุณพระศาสนาอันเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ได้.mp3