วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562

ตั้งมั่นในความดีมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ณ วัดจันทร์มณี(ปกิณกะธรรม ๒๔ ม.ค. ๖๒)

๒๔ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมตั้งมั่นในความดีมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ณ วัดจันทร์มณี
620124_02_ปกิณกะธรรมตั้งมั่นในความดีมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งณวัดจันทร์มณี.mp3