วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๑๙ ตั้งจิตในห้องพุทธคุณในยามลืมตาเพื่อการคิดพิจารณา(ปกิณกะธรรม ๕ ม.ค. ๖๒)

๕ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๙ ตั้งจิตในห้องพุทธคุณในยามลืมตาเพื่อการคิดพิจารณา
620105_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๙ตั้งจิตในห้องพุทธคุณในยามลืมตาเพื่อการคิดพิจารณา.mp3