วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562

ผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยย่อมเข้าถึงคติที่แน่นอนได้โดยง่าย(เทศน์ ๑๒ ม.ค. ๖๒)

๑๒ ม.ค. ๖๒-เทศน์ผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยย่อมเข้าถึงคติที่แน่นอนได้โดยง่าย
620112_03_เทศน์ผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยย่อมเข้าถึงคติที่แน่นอนได้โดยง่าย.mp3