วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562

ละความอาลัยอาวรณ์ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะพ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๖ ม.ค. ๖๒)

๖ ม.ค. ๖๒-เทศน์ละความอาลัยอาวรณ์ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะพ้นทุกข์ได้
620106_03_เทศน์ละความอาลัยอาวรณ์ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะพ้นทุกข์ได้.mp3