วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562

ปล่อยชีวิตโคกระบือด้วยความเมตตาต่อเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๒)

๘ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมปล่อยชีวิตโคกระบือด้วยความเมตตาต่อเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย
620408_05_ปกิณกะธรรมปล่อยชีวิตโคกระบือด้วยความเมตตาต่อเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย.mp3