วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562

มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ละมานะ มีเมตตาต่อผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๒)

๖ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ละมานะ มีเมตตาต่อผู้อื่น
620406_01_ปกิณกะธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งละมานะมีเมตตาต่อผู้อื่น.mp3