วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562

การสะสมกำลังใจในทานบารมีตามปฏิปทาครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๒)

๑๔ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการสะสมกำลังใจในทานบารมีตามปฏิปทาครูบาอาจารย์
620414_07_ปกิณกะธรรมการสะสมกำลังใจในทานบารมีตามปฏิปทาครูบาอาจารย์.mp3