วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562

พื้นฐานการปฏิบัติเป็นมรรคปฏิปทาเพื่อให้ถึงผล(ปกิณกะธรรม ๒๑ เม.ย. ๖๒)

๒๑ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมพื้นฐานการปฏิบัติเป็นมรรคปฏิปทาเพื่อให้ถึงผล
620421_03_ปกิณกะธรรมพื้นฐานการปฏิบัติเป็นมรรคปฏิปทาเพื่อให้ถึงผล.mp3