วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ความตั้งใจในการถวายทานย่อมให้ผลต่อผู้มีคุณ(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๖๐)

๓ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความตั้งใจในการถวายทานย่อมให้ผลต่อผู้มีคุณ
600603_09_ปกิณกะธรรมความตั้งใจในการถวายทานย่อมให้ผลต่อผู้มีคุณ.mp3