วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

มรรคผลจะเกิดเมื่อกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๑๐ มิ.ย. ๖๐)

๑๐ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดเมื่อกำลังใจเต็ม
600610_07_ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดเมื่อกำลังใจเต็ม.mp3