วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ผู้ปฏิบัติควรทรงอารมณ์นักบวช(ปกิณกะธรรม ๓๐ มิ.ย. ๖๐)

๓๐ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติควรทรงอารมณ์นักบวช
600630_01_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติควรทรงอารมณ์นักบวช.mp3