วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ละร่างกายทำจิตให้ผ่องใส(กรรมฐาน ๓ มิ.ย. ๖๐)

๓ มิ.ย. ๖๐-กรรมฐานละร่างกายทำจิตให้ผ่องใส
600603_11_กรรมฐานละร่างกายทำจิตให้ผ่องใส.mp3