วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๖๐)

๔ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600604_02_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3