วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ข้อพึงปฏิบัติของผู้ตั้งใจบวช(ปกิณกะธรรม ๒๔ มิ.ย. ๖๐)

๒๔ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมข้อพึงปฏิบัติของผู้ตั้งใจบวช
600624_08_ปกิณกะธรรมข้อพึงปฏิบัติของผู้ตั้งใจบวช.mp3