วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การสงบจากกามคุณทำให้เกิดปัญญานำมาซึ่งความสุข(เทศน์ ๑๐ มิ.ย. ๖๐)

๑๐ มิ.ย. ๖๐-เทศน์การสงบจากกามคุณทำให้เกิดปัญญานำมาซึ่งความสุข
600610_04_เทศน์การสงบจากกามคุณทำให้เกิดปัญญานำมาซึ่งความสุข.mp3