วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ทานที่มีความเคารพต่อพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๖๐)

๔ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมทานที่มีความเคารพต่อพระพุทธเจ้า
600604_03_ปกิณกะธรรมทานที่มีความเคารพต่อพระพุทธเจ้า.mp3