วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตั้งใจไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๖๐)

๔ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมตั้งใจไม่กลับมาเกิด
http://thamma-bansabaijai.org/mp3/6006/600604_01_ปกิณกะธรรมตั้งใจไม่กลับมาเกิด.mp3