วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๒๔ มิ.ย. ๖๐)

๒๔ มิ.ย. ๖๐-เทศน์คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้
600624_02_เทศน์คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้.mp3