วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ผู้ให้ย่อมไม่ขาดลาภสักการะ(ปกิณกะธรรม ๑๐ มิ.ย. ๖๐)

๑๐ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้ให้ย่อมไม่ขาดลาภสักการะ
600610_03_ปกิณกะธรรมผู้ให้ย่อมไม่ขาดลาภสักการะ.mp3