วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ความสงบใจเป็นสมาธิเห็นความจริงมากถึงความเข้าใจก็จะพ้นทุกข์(เทศน์ ๑๑ มิ.ย. ๖๐)

๑๑ มิ.ย. ๖๐-เทศน์ความสงบใจเป็นสมาธิเห็นความจริงมากถึงความเข้าใจก็จะพ้นทุกข์
600611_04_เทศน์ความสงบใจเป็นสมาธิเห็นความจริงมากถึงความเข้าใจก็จะพ้นทุกข์.mp3