วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ข้อพึงปฏิบัติเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๖๐)

๓ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมข้อพึงปฏิบัติเพื่อมรรคผล
600603_08_ปกิณกะธรรมข้อพึงปฏิบัติเพื่อมรรคผล.mp3