วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การเห็นอริยสัจของพระอริยบุคคล(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๖๒)

๑ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการเห็นอริยสัจของพระอริยบุคคล
620501_01_ปกิณกะธรรมการเห็นอริยสัจของพระอริยบุคคล.mp3