วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อาศัยสมมติเพื่อการปฏิบัติ ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นทึ่พึ่งอันแน่นอน(ปกิณกะธรรม ๒๔ พ.ค. ๖๒)

๒๔ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอาศัยสมมติเพื่อการปฏิบัติ ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นทึ่พึ่งอันแน่นอน
620524_01_ปกิณกะธรรมอาศัยสมมติเพื่อการปฏิบัติถือคุณพระรัตนตรัยเป็นทึ่พึ่งอันแน่นอน.mp3