วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การพิจารณาอสุภะและกายคตานุสสติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๒)

๑๒ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการพิจารณาอสุภะและกายคตานุสสติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยะ
620512_05_ปกิณกะธรรมการพิจารณาอสุภะและกายคตานุสสติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยะ.mp3